ลงนาม MOU ไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผา ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผา ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม thaihealth


ทส.- สสส. ร่วมกับ 109 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น “MOU ไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” รมว.ทส. หนุนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน-บดย่อยสายไฟแทนการเผา มุ่งลดมลพิษทางอากาศ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม


​เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วม 109 หน่วยงาน


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ทส. กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของประชาชนในทุกมิติ ปัญหาการเผาในที่โล่งคือสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะการเผาสายไฟขนาดเล็กในซากผลิตภัณฑ์ในบ่อขยะหรือตามที่รกร้าง เพื่อคัดแยกทองแดงไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ ส่งต่อไปที่ร้านรับซื้อของเก่ารายใหญ่ก่อนขายให้กับโรงหลอม ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำงานเชิงรุก ในการนี้ ทส. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในระดับพื้นที่ โดยสร้างความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมซาเล้ง


สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม) ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า โรงหลอมโลหะ โรงงานรีไซเคิล ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ไม่รับซื้อทองแดงจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์ฯ และใช้วิธีการที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


“การ MOU ครั้งนี้ มีแนวทางการปฏิบัติ 6 ข้อ ได้แก่ 1.ให้ท้องถิ่นควบคุมการเผาในที่โล่งและให้ประกอบกิจการถอดแยกอย่างถูกต้อง 2.จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนเครื่องจักรบดย่อยสายไฟเพื่อใช้คัดแยกทองแดงแทนการเผา 3.ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายที่เกิดจากการเผาสายไฟและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4.ห้ามการเผาสายไฟในที่โล่งอย่างเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 50,000 บาท 5.ให้ผู้ประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าและโรงงานรีไซเคิลทองแดง ส่งขายทองแดงที่ได้จากการเผาที่รับซื้อหรือมีครอบครองไว้ภายใน 60 วัน และให้ยกเลิกการรับซื้อทองแดง ที่ได้จากการเผาอย่างเด็ดขาดต่อไป และ 6.ผู้ที่มีสายไฟขนาดเล็กให้ระบายไปสู่โรงงานหลอมทองแดง และหลังจากนี้จะมีการตรวจบังคับใช้กฎหมายต่อไป” นายวราวุธ กล่าว


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


​นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญ และเร่งป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่กำลังก่อตัวถาโถมทำให้กระทบต่อสุขภาพของคนไทยอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษจากขยะ และมลพิษทางอากาศ สสส. จึงถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 10 ปี (2565-2574) ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ยังคงเป็นปัญหาสะสมที่อยู่กับสังคมไทยมากว่า 10 ปี ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง สสส. และภาคีเครือข่าย จึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดหลัก ทั้งจากการก่อสร้าง เครื่องยนต์ดีเซล การคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษข้ามพรมแดน การเผาในที่โล่งทั้งในภาคการเกษตร/ภาคป่าไม้ และที่สำคัญคือ การเผาซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจร สายไฟ จอภาพแอลซีดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา ฝุ่น PM 2.5


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


ลงนาม MOU ไม่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 thaihealth


​“การเผาซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซฟอสจีน สารประกอบไดออกซิน ที่เป็นสารตั้งต้นในการก่อมะเร็ง ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม หากประชาชนในพื้นที่สูดดมเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิต จึงควรให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการ ไม่เผา ไม่ซื้อ ไม่ขาย โลหะทองแดงที่มาจากการเผา ตัดวงจรการสร้างฝุ่นพิษ มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาแนวทางในการนำซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลับมาใช้หรือกำจัดอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายชาติวุฒิ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code