ลงนาม MOU เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

          สสส.จับมือ ก.ยุติธรรม ลงนาม MOU เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ก้าวพลาด ชู “เปลี่ยนแปลงวิธีคิด – ให้โอกาส” พร้อมทำงานเตรียมความพร้อมหลังพ้นโทษร่วมกับชุมชน มุ่งคืนคนดีสู่สังคม-ลดการกระทำผิดซ้ำ

/data/content/23981/cms/e_bcdgknxy2358.jpg

           วันที่ 25 เมษายน ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมลงนาม  

         นายชาญเชาวน์ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สสส. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิดและการปรับทัศนคติของชุมชนและบุคคลรอบข้างเพื่อส่งมอบคนดีให้กลับคืนสู่สังคม สำหรับข้อมูลล่าสุดจากกรมคุมประพฤติ เดือนมีนาคม 2557 มีผู้อยู่ระหว่างคุมความประพฤติ 281,064 คน แบ่งเป็น ผู้ใหญ่ 220,138 คน เด็กและเยาวชน 30,453 คน ได้รับการพักการลงโทษ 18,906 คน ลดวันต้องโทษ 11,567 คน และอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 257,620 คน

          นายชาญเชาวน์ กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด จะเป็นการบูรณาการทั้งในด้านองค์ความรู้และทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ อาทิ การพัฒนางานวิชาการในการดูแลฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกับชุมชน การศึกษาค้นคว้ามาตรการและกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดจำนวนผู้กระทำผิดและผู้ที่ต้องถูกควบคุมตัวในที่ต้องขัง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และการมีสุขภาวะที่เหมาะสม ของผู้ต้องขังและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการส่งผู้กระทำผิดกลับสู่สังคม ซึ่งต้องทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เช่น ครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วย ทั้งนี้ งานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงการพัฒนาโครงสร้างการทำงาน  ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

/data/content/23981/cms/e_bgmotu134578.jpg

          ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า การที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลต่อจำนวนผู้กระทำผิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการกระทำผิดครั้งแรกและการกระทำผิดซ้ำจนเป็นวิกฤต เกิดปัญหาความหนาแน่นของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งจะส่งผลถึงด้านสุขภาพ สุขภาวะ ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเอง ระบบงานที่จะร่วมกันพัฒนาขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูแล ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อมุ่งสู้เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคม อันจะนำไปสู่การมีสังคมสุขภาวะสำหรับทุกคน โดยในส่วนของ สสส. จะให้การสนับสนุนในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ลดช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการทางสุขภาพในกลุ่มเฉพาะเช่นผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพอนามัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่สังคม การปรับทัศนคติของผู้เกี่ยวข้อง การยอมรับของครอบครัวและชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาของบุคคลครอบครัว หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับภารกิจของสสส. ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับสังคม 

          “การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ปรับทัศนคติ และให้โอกาส กับคนที่เคยทำผิด หลังจากที่ได้เข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้ว เชื่อว่า ผู้เคยกระทำผิดจะสามารถกลับตัวเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม หากคนในสังคมให้โอกาส ซึ่งการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง”ทพ.กฤษดา กล่าว

/data/content/23981/cms/e_dfgjknrsxy59.jpg

         นายประดิษฐ์  ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้กระทำความผิดที่พ้นโทษแล้ว กล่าวว่า ตนต้องโทษใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานกว่า 17 ปี ต้องอยู่ภายในกฎระเบียบ มีความเป็นอยู่ไม่สะดวกสบาย และไม่ได้รับการติดต่อจากญาตินาน 12 ปี เมื่อพ้นโทษ ได้หางานทำแต่เปลี่ยนงานหลายครั้ง ต้องอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อ จนตัดสินใจขอกู้ยืมเงินจากมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ ซึ่งมูลนิธิฯ ไม่ได้แค่ให้เงินแต่ฝึกอาชีพให้ด้วย ทำให้ลืมตาอ้าปากได้ และที่สำคัญที่สุดคือได้รับ “โอกาส” จากคนในสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านกาแฟบ้านสวัสดี และเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษด้วย

 

 

        ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code