ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมความรู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุสมองเสื่อม

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ที่ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. กล่าวว่า สสส. วางทิศทาง ThaiHealth Academy ออกแบบหลักสูตร ให้ตรงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพปัจจุบัน ซึ่งปี 2566 ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ จึงพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม Reducing Disability in Alzheimer ( RDAD) เพราะข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8.1% ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยผู้ดูแลมักมีปัญหาสุขภาพกาย และจิตใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=328157

Shares:
QR Code :
QR Code