ลงนามฯ พัฒนา-ขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ

ที่มา : แฟนเพจสามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากแฟนเพจสามพรานโมเดล


ลงนามฯ พัฒนา-ขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ thaihealth


มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ เข้าสู่กระบวนการอินทรีย์ผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และนำสู่การรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล


เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ เข้าสู่กระบวนการอินทรีย์ผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และนำสู่การรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ นำร่องกลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม หวังมุ่งพัฒนาและสร้างคุณภาพกระบวนการผลิตภาคการเกษตร (ผลไม้) ทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เกิดความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) ในอนาคต


หน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 2.กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.สาธารณสุข จ.นครปฐม 4.สหกรณ์การเกษตร อ.สามพราน 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สามพราน 6.มูลนิธิสังคมสุขใจ 7.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 8.มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ 9.เกษตรกรบ้านหัวอ่าว 10. กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บางช้าง


การลงนามครั้งนี้ มีผลทำให้เกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ตกลงและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ บริโภคผลไม้ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีระยะเวลา 2 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ