ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน  สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ thaihealth


สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศ


วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก


โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 เมษายน 2562 ส่งผลให้สถาบันพระบรมราชชนก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนี้ ถือเป็นความร่วมมือระดับชาติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้เกิดการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ” นายอนุทินกล่าว


สำหรับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code