ร.10พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในจังหวัดพะเยา

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ร.10พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในจังหวัดพะเยา thaihealth


ภาพจากแนวหน้า


          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและจังหวัดพะเยา ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง


          วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 10.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


          และเวลา12.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ


          โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


          จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา สลับพื้นราบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขา จะมีสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทุพพลภาพ ใน 9 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 20,422 คน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code