ร้านเหล้า-สถานบันเทิงรุกคืบ มทส. ปิดประตูป้องสิ่งมอมเมานักศึกษา

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มทส. ประกาศตัวเป็น “มหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด หรือ green and clean university” โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเขียวขจี สะอาด ปราศจากมลพิษ อบายมุข และสิ่งเสพติด รวมถึงได้มีการประกาศนโยบายห้ามมีการจำหน่าย ห้ามมีการดื่มสุราและของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษทางวินัย

มทส. ปิดประตูป้องสิ่งมอมเมานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เริ่มมีผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต้องการใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่เป็นเยาวชนหรือนักศึกษารุกคืบเข้ามาตั้งร้านเหล้าและสถานบันเทิงจำนวนมากบริเวณด้านหน้าและโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบริเวณประตู 4 ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่ตั้งหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงอยู่หนาแน่น ทำให้เกิดปัญหากลายเป็นแหล่งมอมเมาและมั่วสุมของนักศึกษา อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมายามวิกาลบ่อยครั้ง ปัญหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา รวมถึงการประพฤติตนไม่เหมาะสมในเขตชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
      
ร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิงต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี การที่นักศึกษาออกไปรับประทานอาหารนอกหอพักหลังเลิกเรียน และเห็นร้านจำหน่ายสุราที่สะดวกในการซื้อขาย อาจเป็นแรงจูงใจสำคัญให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวและมีแนวโน้มดื่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียนที่ตกต่ำลง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงมีประกาศปิดการจราจรบริเวณประตู 4 ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. เพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักศึกษา ป้องกันและป้องปรามนักศึกษาไม่ให้เข้าไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุข และสถานบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว ปัญหาถูกรีไทร์กลางคัน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนและใช้ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับมาตรการป้องปรามด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
      
“มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า มาตรการการปิดการจราจร การประกาศนโยบายห้ามดื่มและการจำหน่ายสุราภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าว อาจช่วยลดสถิติการการดื่มเหล้าของนักศึกษาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมให้นักศึกษารู้จักคิดและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาจากการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code