(ร่าง)รายละเอียดและข้อกำหนด “การจัดจ้างเพื่อบริการรถยนตร์รับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21”

– ร่าง –
รายละเอียดและข้อกำหนด (term of reference)
การจัดจ้างเพื่อบริการรถยนตร์รับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21
(world conference on health promotion)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถเพื่อดำเนินการรับ – ส่ง และอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556
3. สถานที่จัดการประชุม
ศูนย์ประชุมพีช (pattaya exhibition and convention hall-peach) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
4. ขอบเขตการของงานจ้าง
 • จัดทำป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมให้เห็นเด่นชัดในบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินและสถานที่อื่นที่เหมาะสม สวยงามและเห็นเด่นชัด
 • จัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับการเดินทาง
 • ให้บริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริการตั้งแต่ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ จนถึงจุดหมาย (ที่พัก / สถานที่จัดประชุม)
 • จัดให้มี service counter ของบริษัทฯ ที่สนามบิน และสถานที่ประชุมเพื่อรองการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือปัญหาอื่นใดอันเกิดจากความต้องการด้านการเดินทาง
 • แจ้งผู้จัดการประชุมเพื่อยืนยันความเรียบร้อยเกี่ยวกับการรับ – ส่ง รวมถึงมีการประสานกับผู้จัดการประชุมในทุกกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
5.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
5.4 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการจะเชิญให้มาเสนอรายละเอียดของการดำเนินงาน กำหนด
วันเสนองานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
6. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
8.1 ส่วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
8.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
8.2 ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
8.2.1 ส่งเอกสารประกอบการเสนองานในขนาด a 4 จำนวน 3 ชุด (ควรเป็นเอกสารสี) โดยมีสาระหลัก ดังนี้
 1. ขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานรับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของผู้รับจ้าง (นับตั้งแต่ผู้รับจ้างพบผู้เข้าร่วมประชุมจนกระทั่งส่งผู้เข้าร่วมประชุมถึงที่หมายเรียบร้อย)
 2. รายละเอียดใบเสนอราคา
 3. ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา
 4. เอกสารแสดงถึงประสบการณ์การบริหารจัดการงานรับ – ส่งผุ้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
 5. บริษัทสามารถนำเสนอรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมหากจะทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระยะเวลาพิจารณา
 1. ปิดรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา ใบเสนอราคา ประวัติบริษัทภายในวันที่ 16 มกราคม 2556 เท่านั้น
 2. ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง วันที่ 21 มกราคม 2556 โดยสามารถดูผลประกาศได้ที่ www.thaihealth.or.th
นำส่งเอกสาร และ / หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส. ณิญาดา อิ่มเพชร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่มมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 ต่อ 2012 โทรสาร 02-343-1551 e – mail [email protected]
หมายเหตุ
 1. การเสนอราคาการดำเนินงาน “การจัดจ้างเพื่อบริการรถยนตร์รับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21” ให้เสนอราคาแยกตามประเภทของรถ และราคาการให้บริการที่ชัดเจนและครอบคลุม
 2. ผลการตัดสินของ สสส. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้ง คัดค้านการตัดสินของ สสส. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำงานร่วมกับ สสส. โดยก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก สสส. ก่อน
 4. สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code