ร่วมมือพัฒนากฎหมายการพนัน

ร่วมมือพัฒนากฎหมายการพนัน thaihealth


นิติศาสตร์ มฟล. ร่วมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนากฎหมายการพนันในมุมมองของพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมระดมความคิดเห็นจัดทำร่าง พ.ร.บ.การพนันฉบับทันสมัย


25 เม.ย.58 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนากฎหมายการพนันในมุมมองของพื้นที่ภาคเหนือ’ ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานและระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง)พระราชบัญญัติการพนันฉบับทันสมัย


ทั้งนี้ภายในงานมีการนำเสนอ ‘รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย’ โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, เวทีเสวนา ‘การพนันในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ’ นำการเสวนาโดย ดร.รัตพงศ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็น การพนันชายแดน, ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเด็น การพนันตามแนวชายแดน : กรณีคิงโรมันคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว และ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประเด็น การพนันและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ดำเนินรายการ


ทั้งนี้ยังมีการเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น ‘การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.การพนันฉบับทันสมัย’ ซึ่งมี ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ ‘ข้อเสนอเบื้องต้นต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน’ ก่อนเปิดเวทีผลระดมความคิดเห็น


 


               


ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ