ร่วมฟังเสวนา “พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไทย” ให้เหมาะกับคนพิการ-ผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประเมินอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ ในระบบขนส่งมวลชน สาธารณะเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในวันที่ 29 ม.ค. 57 นี้ ที่ มธ. (รังสิต)

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไทยให้เหมาะกับการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมฟังการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประเมินอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ ในระบบขนส่งมวลชน สาธารณะเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ กรณีศึกษา รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. – 16.00 น. ที่คณะสภาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่[email protected] หรือโทร 084-384-3030

 

 

ที่มา wheel go round

Shares:
QR Code :
QR Code