ร่วมประเมินผลเด็กไทยแก้มใส

ประเมินผลเด็กไทยแก้มใส thaihealth


แฟ้มภาพ


ร่วมประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยถึงกรอบแนวทาง และรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง ว่า ได้ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และได้สนับสนุนงบฯ จาก สสส. ผลการดำเนินงาน 544 โรง ครอบคลุมทุกสังกัดใน 4 ภาค 72 จังหวัด ภายใต้การบูรณาการงานใน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.เกษตรในร.ร. 479 แห่ง 2.การจัดการเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 267 แห่ง 3.การจัดบริการอาหารของร.ร. 251 แห่ง 4.สหกรณ์นักเรียน 232 แห่ง 5.ติดตามภาวะโภชนาการนักเรียน 209 แห่ง 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในร.ร. 186 แห่ง 7.การพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน 158 แห่ง และ 8.การจัดบริการสุขภาพในร.ร. 150 แห่ง


ด้าน พญ.นภาพรรณ วิริยอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในนักเรียนอายุ 6-12 ปี 1,492,089 คน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบนักเรียนมีภาวะอ้วน 187,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เตี้ย 254,620 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และผอม 99,112 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบให้มีสติปัญญาด้อย ภูมิต้านทานโรคต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันสูง เป็นต้น ตั้งเป้าภายในปี 2560 นักเรียน 155,200 คน จะมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code