รู้ไว้ใช่ว่า : ผู้หญิงยุคใหม่ มั่นใจ ภาคภูมิ

มั่นใจ ภาคภูมิใจ ในความเป็นผู้หญิง

ผู้หญิงยุคใหม่…

สง่างาม มั่นใจ

ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์

ที่มาจากภายใน

ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอก

 

 

ผู้หญิงยุคใหม่… ต้อง

 

นับถือตนเองและตระหนักในหน้าที่ต่อคนเอง

 

– มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อยของตนเอง

– ไม่พยายามเป็นอย่างคนอื่น ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น

– ทำสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุข (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น)

– ใฝ่รู้และหมั่นพัฒนาตนเอง

– ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองไม่ว่าจะน้อยหรือมาก

– ยอมรับและเรียนรู้เมื่อเกิดความผิดพลาด

– กระตุ้นตนเองให้มุ่งมั่นและมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา

 

ผู้หญิงยุคใหม่…ต้อง

 

ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง

 

– เป็นตัวของตัวเอง

– วางตัวให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

– ดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม

– ไม่ยินยอมให้ใครเอาเปรียบ ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้หญิงและความเป็นหญิง

 

ผู้หญิงยุคใหม่…ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อครอบครัว

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ ลูก

 

– กตัญญู ดูแล และไม่ทอดทิ้งบุพการี ทั้งด้านกายภาพและจิตใจ

– มีวิจารณญาณในการยินยอมหรือตามใจบุพการีในสิ่งที่เหมาะสม

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ แม่

 

– ดูแลลูกให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

– อบรมลูกหลานให้สามารถอยู่ในสังคมส่วนรวมได้โดยสุจริต

– สนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดและศักยภาพของแต่ละคน

– ให้เวลากับลูกๆ เพื่อเรียนรู้ตัวตนของพวกเขา

– ไม่คาดหวังให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงความสุขของพวกเขา

– ให้อิสระแก่ลูกหลานตามวัย และความเหมาะสม

– มีวิจารณญาณในการตามใจในสิ่งที่เหมาะสม

 

บทบาทของผู้หญิง ในฐานะ ภรรยา

 

– ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต

– ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย สามีและภรรยาต้องแบ่งหน้าที่ในครอบครัวอย่างเหมาะสม

ยอมรับข้อดี ข้อเสียของสามี และปรับตัวเข้าหากันได้ โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

– ใช้วิจารณญาณในการเห็นคล้อยตามและไม่สนับสนุนให้สามีกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ผู้หญิงยุคใหม่…ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อหน้าที่การงาน

 

– รู้รอบขอบข่ายงานในหน้าที่

– ทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

– มีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงาน ไม่เอาเปรียบกินแรงผู้อื่น

– ไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของผู้อื่น ในกรณีจำเป็นควรให้คำแนะนำ

– ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และฝึกทักษะใหม่ๆ

 

ผู้หญิงยุคใหม่…ต้อง

 

ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อสังคม

 

– รู้ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในฐานะสมาชิกของสังคม

– ดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม

– สนใจความเป็นไปของสังคม เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติที่จะมีผลกระทบในด้านลบต่อส่วนรวม

– ไม่ละเลยหรือนิ่งดูดายต่อการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

– แบ่งปันเวลาและทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมตามกำลังและความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือคู่มือความปลอดภัยสตรี

 

 

Update:16-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code