รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค

ที่มา : กรมควบคุมโรค


รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค thaihealth


เเฟ้มภาพ


24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ในปี 2564 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด    “The Clock Is Ticking” (รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค) ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการระดับชาติ นำไปสู่ เมืองไทย ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค


วัณโรค ยังเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย การรักษาวัณโรค ใช้เวลาค่อนข้างนาน ระยะเวลา 6-9 เดือน กรณีวัณโรคดื้อยา การรักษา จะมีระยะเวลาที่นานมากกว่า 1 ปี


นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 16 มีนาคม 2564 พบว่าผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ ทุกประเภท (คนไทย ไม่ใช่คนไทย และเรือนจำ) ที่ขึ้นทะเบียนรักษามีจำนวน 1,980 ราย จังหวัดที่มีอัตราการขึ้นทะเบียนสูงสุดสามอันดับแรก คือ จังหวัดสงขลา จำนวน 753 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา จังหวัดพัทลุง จำนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 และจังหวัดยะลา จำนวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.9


วัณโรค เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis หรือเรียกสั้นๆ ว่า TB เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบบ่อย คือ วัณโรคปอด ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป ก่อให้เกิดการติดเชื้อและป่วยได้


หากมีอาการไอติดต่อเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด หรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ไอแห้ง ๆ ไข้ต่ำ ๆ ตอนบ่ายหรือค่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ให้รีบพบแพทย์ตรวจหาวัณโรคทันที ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้อาศัยร่วมบ้าน หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์, ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมต่าง ๆ (เบาหวาน ไต ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ), ผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดสารเสพติด และบุคลากรสาธารณสุข ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปี 1 ละครั้ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม    


การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย กินอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ หรือเมื่ออยู่ใน ชุมชนที่แออัด สำหรับผู้ป่วยวัณโรคให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่น และต้องกินยาให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวันจนครบระยะเวลาตามแพทย์สั่ง


สำหรับวันวัณโรคสากลในปีนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยศูนย์วัณโรคที่ 12  จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 พร้อมเน้นย้ำ ร่วมกัน “เร่งค้นหา ดูแลรักษาให้หาย” และร่วมประชาสัมพันธ์วัณโรค “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย”หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422   

Shares:
QR Code :
QR Code