‘รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา’ ปี 2

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่


\'รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา\' ปี 2  thaihealth


นักศึกษา ม. แม่โจ้ จัดโครงการ “รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา” ปี 2 ดึงนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม หวังสร้างค่านิยมลดการดื่ม


นักศึกษาชมรม (E-Con No Alcohol) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “รู้เท่าทันภัยกลยุทธ์จากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ครั้งที่ 2 เพื่อดึงกลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดึงกล่าวเล็งเห็นว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนในระดับสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากการทำงานของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หวังผลกำไรพุ่งเป้าหมายหมายไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ผ่านการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับในพื้นที่รอบสถาบันการศึกษามีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรแล้วก็ตาม แต่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ยังมีให้เห็นรวมไปถึงยังเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณเด็กและเยาวชนในหลายประการ อาทิ อุบัติเหตุการมีความรุนแรงกับคนรักและครอบครัว รวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเรียนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมากขึ้น


\'รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา\' ปี 2  thaihealth


นายวรากร ใจยา ประธานชมรม E-Con No Alcohol คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ชมรม E-Con No Alcohol เป็นชมรมต้นแบบในมหาวิทยาลัยที่เริ่มทำงานขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการลดผลกระทบในการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา และสิ่งที่พวกเขายอมรับคือในกลุ่มสมาชิกชมรมยังมีกลุ่มเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแต่สิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือ การทำให้พวกเขามีองค์ความรู้รวมไปถึงมีทักษะในการใช้ชีวิตและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและต่อตนเองน้อยที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานและเป้าหมายใหญ่คือการลดผลกระทบกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์


\'รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา\' ปี 2  thaihealth


โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ที่เยาวชนนักศึกษาร่วมทำงานกับทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 สถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งจะได้มีการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเรียนรู้ผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านประสบการณ์ตรงและคนรอบข้าง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงกลายเป็นกลุ่มพื้นที่ๆ จะสามารถช่วยเหลือกันในการที่จะริเริ่มในการลดผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


กิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้เกิดความสนใจและความเข้าใจในสถานการณ์ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแรงกระตุ้นจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความพยายามจะดึงกลุ่มเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นฐานลูกค้าที่สามารถที่จะสร้างกำไรในระยะยาวให้กับพวกเขาได้ ดังนั้นการที่สร้างการเรียนรู้เหล่านี้จะนำไปสู่การตั้งคำถามกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคนในสมาชิกชมรมรวมไปถึงการสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนแนวทางการลดผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งต่อจากนี้ทางชมรมจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ในการไม่เลี้ยงเหล้าระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดขึ้นในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code