รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับมูลนิธิสังคมสุขใจ

ที่มา : เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน


รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับมูลนิธิสังคมสุขใจ thaihealth


ประเทศสมาชิกจี 77 เรียนรู้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” กับ สามพราน ริเวอร์ไซด์ – มูลนิธิสังคมสุขใจ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง จากประเทศคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย รวมถึงประเทศสมาชิก จี 77 จำนวน 16 ประเทศ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดขึ้น ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับสามพราน ริเวอร์ไซด์ และมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิก จี 77 และคณะผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และเป็นโอกาสที่น่ายินดียิ่ง ที่การอบรมครั้งนี้ “สามพรานโมเดล” ภายใต้มูลนิธิสังคมสุขใจ เป็นหนึ่งในโครงการ ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน ที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ในโอกาสนี้ คุณอรุษ ได้บรรยายความรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล จากนั้นนำคณะลงพื้นที่ ไปเยี่ยมชมชุมชนตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายของโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณประหยัด ปานเจริญ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งได้ถ่ายทอด เรื่องราวเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ นำมาสู่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชน พร้อมพาชมฐานสาธิตกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวา เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก


สำหรับการอบรมหลักสูตร STiSD มูลนิธิมั่นพัฒนา (TSDF) ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Institute of Sustainable Leadership (ISL) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศตามบริบทในพื้นที่


อย่างไรก็ตาม การศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล ของผู้คณะผู้บริหารระดับสูง จากประเทศสมาชิก จี 77 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร STiSD ในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม “SEP in Busines:A G-77 Forum on the Implementation of Sustainable Development Goals” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ครั้งนั้น


สามพราน ริเวอร์ไซด์ และมูลนิธิสังคมสุขใจจึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทน ประเทศสมาชิก จี 77 กว่า 20 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล และการดำเนินธุรกิจของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน


และ ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน คุณอรุษ ได้รับเชิญจากองค์กร Grace Initiative ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้แทนประเทศไทย เดินไปศึกษาดูงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแชร์ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะนักการทูต ผู้แทนประเทศสมาชิก จี 77 ที่รัฐเวอร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Shares:
QR Code :
QR Code