รู้จัก Happinometer:ปรอทวัดความสุขด้วยตนเอง

Happinometer เครื่องมือสำรวจตนเองของพนักงานในองค์กร เพื่อบอกสถานภาพปัจจุบัน และสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ของพนักงานที่อยู่ในองค์กร พร้อมคู่มือการใช้งานที่ง่าย น่าสนใจ และดึงดูดใจให้พนักงานกรอกแบบสำรวจได้ด้วยตนเอง

รู้จัก Happinometer:ปรอทวัดความสุขด้วยตนเอง

HAPPINOMITER ปรอทวัดความสุขด้วยตนเอง พัฒนามาจากเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตคนทำงาน เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคนทำงานที่พัฒนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดย “โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงานในองค์กรนี้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นปรอทวัดความสุขด้วยตนเองของคนทำงาน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของตนเองได้ทันที HAPPINOMETER ปรอทวัดความสุขด้วยตนเอง ประกอบด้วย

HAPPINOMETER ฉบับเต็ม มุ่งเน้น คนทำงานในองค์กรทุกภาคส่วน มีองค์ประกอบของข้อคำถามเพื่อสำรวจความสุขคนทำงาน Happy 8 plus ใน 9 มิติ ประกอบด้วย 1.Happy Body ร่างกายดี 2.Happy Relax ผ่อนคลายดี 3.Happy Heart น้ำใจดี 4.Happy Soul จิตวิญญาณดี 5.Happy Family ครอบครัวดี 6.Happy Society สังคมดี 7.Happy Brain ใฝ่รู้ดี 8.Happy Money สุขภาพเงินดี 9.Happy Work Life การเงินดี

HAPPINOMETER ฉบับสั้น เป็นแบบรวมมิติ เหมาะสำหรับคนทั่วไป ที่ต้องการวัดความสุขตัวเอง มีคำถามทั้งหมด 17 ข้อ และมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย ความพึงพอใจต่อครอบครัว ความเครียด ความคาดหวังต่อชีวิต ความสามารถในการจัดการกับปัญหา ความมั่นคงในอาชีพ ความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย การให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข และการทำงานอย่างมีความสุข

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปวัดความสุขของคุณได้ด้วยตนเอง ที่นี่ ค่ะ

ที่มา: http://www.happinometer.com/

Shares:
QR Code :
QR Code