รู้จัก เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ

เสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” คือส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะ

รู้จัก เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ เพื่อสาธิตการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาทำแบบฝึกหัดร่วมกัน ในการให้และ การรับ ผ่านการทำงานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

ตามรอยเส้นทางธรรม แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พ.ศ.2522 ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต “ถวายตัวเป็นพุทธสาวิกา” ธิดาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พ.ศ. 2529 “เมื่อมีปัญญา สมบัติก็ไม่เป็นทุกข์” คำแนะนำของพระครูภาวนาภิธาน เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พระอาจารย์ผู้เป็นอุปัชฌาย์ ที่ดิน 8 ไร่แรก จึงเป็นสมบัติแห่งปัญญาที่มาจากความมั่นใจในครูบาอาจารย์ เป็นความกตัญญูที่เกิดจากความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์แนะนำไม่ผิด

พ.ศ. 2532 “ค่ายพุทธบุตร”งานปลูกใจเยาวชนด้วยการให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่มีศีลเป็นอาภรณ์ เป็นงานแรกที่ทำขึ้นเพื่อให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ในการสร้างเยาวชนของแผ่นดิน
 
พ.ศ. 2534 งาน “บ้านสายสัมพันธ์” บ้านที่ช่วยให้เด็กและผู้หญิงรอด โดยมีชุมชนแห่งธรรมเป็นวงศาคณาญาติ เป็นบ้านที่จะไม่พูดถึงวันวานว่าเราพลาดมาอย่างไร แต่ให้โอกาสทุกคนได้อยู่กบปัจจุบันขณะอย่างมีสติที่เบิกบานแจ่มใสในการทำหน้าที่ เพื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ต้องแก้ตัวอีกต่อไป
 
พ.ศ. 2535 “โครงการศิลปะการพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทย” เพื่อให้นักบวชสตรีในนาม “แม่ชี” ร่วมกันนำธรรมะมาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตมนุษย์ เป็นการทำงานเพื่อพระธรรมครั้งสำคัญ ด้วยการใช้การปฏิบัติจิตตภาวนา วิธีการภาวนาที่อบรมจิตใจให้เป็นอิสระในการภาวนา ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใด เพียงแค่ใช้ลมหายใจที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือภาวนาให้เกิดความสงบภายใน จนเห็นชัดในสภาวะของความเป็นอนิจจัง งานนี้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนผ่านการทำงาน “อาณาปาณสติภาวนา”
 
พ.ศ. 2538 “โครงการบวชแม่ชีศีล 10” เกิดขึ้นในทุกปีที่ทุกหัวใจไทยต่างร่วมทุกข์ไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ การถวายงานในมิติของการปฏิบัติจึงเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
พ.ศ. 2543 “การประชุมสุดยอดสันติภาพโลกแห่งสหัสวรรษของผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณ (Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders)” ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงทรรศนะเกี่ยวกับธรรมะและสันติภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมที่รวมพลังของผู้นำทางจิตวิญญาณและศาสนาทั่วโลก ในการหาทางออกและยับยั้งความรุนแรง อันจะนำไปสู่สงคราม รวมทั้งการรวมพลังสร้างสันติภาพอันยั่งยืนขึ้นในโลก และพลังของผู้หญิงจะนำมาซึ่งความสงบสันติสุข
 
พ.ศ. 2545 แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก (The Global Peace Initiative of Women – GPIW) ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงหลายเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อร่วมกันทำงานสร้างสันติภาพโลก เพื่อมองข้ามแนวคิดแบบเดิม แต่กลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของใจ และแก่นแท้ของทุกศาสนา อันจะนำมาซึ่งการยุติความรุนแรงและเยียวยาบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นเพื่อนำสันติภาพกลับสู่โลก
 
พ.ศ. 2547 งาน “จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์” งานเชิงรุกที่เชิญชวนให้พ่อแม่ที่ต้องการมีลูกมาเตรียมความพร้อมในการให้กำเนิดทั้งกายและจิตอย่างสมดุล อันเป็นทุนที่พ่อแม่สามารถให้ลูกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้เด็กเกิดมาทำให้โลกนี้ผาสุกและงดงาม
 
พ.ศ. 2551 ก่อตั้ง “สาวิกาสิกขาลัย” มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ปลายทางที่บรรจบกันระหว่างปณิธานกับความมุ่งมั่น ให้การศึกษาส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม เพื่อมนุษย์มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
 
ที่นี่ … มีน้ำใจ หล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคน
 
ติดต่อเสถียรธรรมสถาน เลขที่ 24/5 หมู่ 8 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697
โทรสาร 02-519-4633, 02-945-5935 
 

ที่มา: เสถียรธรรมสถาน

Shares:
QR Code :
QR Code