รุก 5 ประเด็นสร้างสุขภาวะ “คนล้านนา”

ที่มา : MGR Online 


รุก 5 ประเด็นสร้างสุขภาวะ


แฟ้มภาพ


สสส. หนุน 5 ประเด็น สร้างสุขภาวะองค์รวม หวังให้ประชาชนในภาคเหนือตอนบนมีสุขภาพดี พร้อมร่วมมือองค์กรสุขภาพระดับชาติ เดินหน้าเป็นน้ำมันหล่อลื่นสนับสนุนในทุกด้าน


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดเวที "สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา" ได้สรุปประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.อาหารที่พอเพียง อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง สนับสนุนให้ชุมชนผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำให้คนมีสุขภาพดี 2.การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ผลักดันมาตรการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย และรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์ โดยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร ศิลปวัฒนธรรม และสิทธิทางสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4.กินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน และ 5.ชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคม และวัฒนธรรมล้านนา โดยพัฒนาระบบข้อมูล หนุนเสริม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน


งานของ สสส. และภาคีเครือข่าย มีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ดังนั้น การรณรงค์เรื่องสิทธิทางชาติพันธุ์ สิทธิความเท่าเทียมของแรงงาน สิทธิสตรี รวมทั้งประเด็นอื่นๆ จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จ” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว


ด้าน นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในยุคนี้คือ การบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรระดับชาติ ประกอบไปด้วย สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นสังคมสุขภาวะ ประกอบไปด้วย 1.การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 2.การสร้างสังคมเข้มแข็ง และ 3.การสร้างสังคมคุณธรรม โดยจะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Shares:
QR Code :
QR Code