ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

ม.ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์”เน้นสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยปลอดแอลกอฮอล์ของมึนเมาและการรับน้องนอกสถานที่

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสามปอยหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และวิธีการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้งาน “รับน้องสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี ทำดีจิตอาสาปี 2” โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดโครงการและได้รับความร่วมมือจากผู้นำนักศึกษาทั้ง 5 คณะและ 1 วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณะคุรุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ

ในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมการรับน้องให้สร้างสรรค์และร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ของแต่ละคณะโดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ได้ตั้งแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องให้สร้างสรรค์ 10 ประการดังนี้

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

1ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายมหาวิทยาลัย 2.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ 3.คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ 4.การจัดกิจกรรมต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและการพนัน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ โทษภัย และอันตราย 5.จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร

6.ปลูกฝั่งจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียนตนเอง 7.ทำโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมให้รับรู้ 8.มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 9.ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆเช่นกรณีศึกษาในอดีต และ 10.มาตราการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์มีการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ในการรับน้อง ทำให้กิจกรรมมีการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีโดยไม่มีความรุนแรง ในการนี้ได้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าดูแลให้กิจกรรมปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดอบายมุข อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำกิจกรรมประเพณีสถาบันการศึกษาให้ดีงามสืบไป

 

เรื่อง: รักพงศ์ คำซาว
ภาพ: กาญจนานนท์ สันติสุข  
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code