`ราชบุรี` ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


มุมศึกษาหาความสุข: \'ราชบุรี\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


แฟ้มภาพ


"เมืองโอ่งราชบุรี" เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย นอกเหนือจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วยังมีแหล่งโบราณสถานอย่างคูบัว วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีดีงามมีแหล่งผ้าทอเลื่องชื่อผ้าทอคูบัว ในเวลาเดียวกันผู้คนก็ใส่ใจให้ความสนใจกับชุมชนของตนเอง โดยการผนึกกำลังร่วมกับหลายภาคส่วนจนพัฒนากลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแบบบูรณาการ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวน ทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบ จังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ"


มุมศึกษาหาความสุข: \'ราชบุรี\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการทำงานด้านสุขภาวะในพื้นที่ ว่า จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก มีความหลากหลายทั้งด้านภูมินิเวศ สังคมวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รวมถึงความหลากหลายของปัญหาด้านสุขภาวะ จึงได้เริ่มดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนในปี พ.ศ.2558 สสส. ได้เข้าไปสานต่อในการสร้างเสริมสุขภาวะและมุ่งเน้นให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 10 เรื่องสุขภาวะ ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร4.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.ให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งนำร่องใน 8 ตำบล 3 อำเภอ นอกจากนี้ สสส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานพลังที่เข้มแข็งของจังหวัดราชบุรี และมุ่งหวังให้จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ ขยายพลังต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย


จากความคืบหน้าของการนำร่องเล็ก ๆ ที่สวนผึ้ง สู่การพัฒนาจนเติบโตมาถึงปัจจุบันที่ดำเนินการใน 10 อำเภอ 12 ตำบล นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดีว่า ได้ผ่านการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกอำเภอ จังหวัดราชบุรีสนับสนุนแนวคิดเมืองแห่งสุขภาวะอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านมนุษย์ อันเป็นต้นทุนสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดด้านสุขภาวะ อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มอบองค์ความรู้ บุคลากร และทีมงานที่พร้อมจะผลักดันขับเคลื่อนแนวคิดนี้ออกไป การสนับสนุนจาก สสส. และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง และเผยแพร่ผลในเชิงปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น บ้านเมืองสะอาด ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี


มุมศึกษาหาความสุข: \'ราชบุรี\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth


"สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดราชบุรี สู่เมืองสุขภาวะในปี 2561 – 2562 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตำบลสุขภาวะ 12 ตำบลในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ,ต.ธรรมเสน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม, ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง,ต.บ้านคา อ.บ้านคา, ต.ปากช่อง อ.จอมบึง, ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง,ต.วัดแก้ว อ.บางแพ, ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก, ต.ท่าเคยอ.สวนผึ้ง, ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการอำเภอสุขภาวะ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม, อ.จอมบึงและอ.วัดเพลง ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เข้าใจ บริบทการทำงานของพื้นที่เป็นอย่างดี" รองผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีสรุป


ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัด นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณายกร่างขับเคลื่อนราชบุรีเมืองสุขภาวะ กล่าวย้อนถึงการทำงานด้านสุขภาวะ ในปี 2558 ว่าจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สสส. และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาวะให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกมิติ ให้จังหวัดราชบุรีกลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ภายใต้วิสัยทัศน์ ราชบุรี เมืองสังคมดี มีความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสาธิตพื้นที่สุขภาวะตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. และเป็นเป้าหมายของคนราชบุรีที่มุ่งพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการสุขภาวะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันและจะดำเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานสุขภาวะจังหวัดราชบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code