รับน้องใหม่สกัดเหล้า-เบียร์

       ม.ราชภัฎเชียงใหม่จัดรับน้องขึ้นดอยสุเทพและสกัดเหล้าเบียร์ โดยในปีนี้มีนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย


/data/content/25259/cms/e_cdefhjlms349.jpg


      เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาน้องใหม่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่เดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่กว่า ๕,๐๐๐ คน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้บริหารสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรมเดินขึ้นดอยดังกล่าวอีกด้วย โดยในปีนี้มีนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๕ คณะ ๑ วิทยาลัยอันได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยนานาชาติ  โดยในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นดอยสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการนำนักศึกษาน้องใหม่สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้อง อันจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษารั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปมีแต่ละคณะได้มีการจัดทำป้ายและมีเครื่องดนตรีเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานระหว่างการจัดกิจกรรม


     พร้อมกันนี้นายกรกช ไชยวงค์ ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า    ในหลายปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการตรวจเช็คเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด แต่ก็พบว่า มีนักศึกษารุ่นพี่บางกลุ่มได้มีการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พกพาติดตัว ซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมเสียประเพณีเดินขึ้นดอยรับเข็มและเน็คไทน์สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้ร่วมทำกุศลก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้น หากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องในประเพณีอันงดงามของมหาวิทยาลัย ย่อมทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้นในปีนี้ทางชมรมจึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่ม/data/content/25259/cms/e_hijtuvwy1348.jpgแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนคณะต่างๆในการร่วมรณรงค์รับน้องขึ้นดอย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์


      ส่วนทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยได้การจัดตั้งจุดสกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะมีการเดินขึ้นดอยสุเทพ ณ บริเวณด่านตรวจห้วยแก้ว เพื่อเป็นการลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องและเป็นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยกฎหมายอุทยานแห่งชาติเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการตรวจสอบได้มีการพบผู้ที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นไปบนเขตอุนยานแห่งชาติแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยืดไว้ได้ ถือว่าเป็นความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย


 


 


      ที่มา:  ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code