รักสุขภาพ ด้วยไลฟ์สไตล์กับ 3 Street Food Models

featured

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว รักสุขภาพ ด้วยไลฟ์สไตล์กับ 3 Street Food Models เพื่อยกระดับอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐานทั้งด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมมาตรการทางสังคม และการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่การกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2YcNFyL

Shares:
QR Code :
QR Code