รักษามาตรฐานตลาดสด ป้องกันโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


รักษามาตรฐานตลาดสด ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้ตลาดในพื้นที่ต่างๆ มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด เช่น กำหนดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดแผง พื้นผิว ห้องน้ำ จุดสัมผัสร่วม อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อให้ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ


นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ณ ตลาดทรัพย์ทวี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และเยี่ยมชมมาตรการควบคุมหลัก-เสริม ได้แก่


การกำหนดทางเข้า – ออก อย่างชัดเจน การกำหนดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย  รวมไปถึงการสแกนไทยชนะ/การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างของบุคคล แผง การลดความแออัด การปกปิดอาหารและการใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร การทำความสะอาดแผง พื้นผิว ห้องน้ำ ห้องส้วม จุดสัมผัสร่วม การจัดการและการกำจัดขยะ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19


นอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อยกระดับตลาดสดน่าซื้อ รวมทั้งเฝ้าระวังการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และเก็บตัวอย่างน้ำ นำมาทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ


รวมถึงแนะนำให้สถานประกอบการประเมินตนเอง โดยใช้ Platform Thai Stop Covid เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้บริโภค พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของสนับสนุน ได้แก่  ชุดคุณอนามัย  คลอรีนน้ำ แผ่นโปสเตอร์คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ปลอดภัยจากโควิด -19 การทิ้งการหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ