ระเบียบทุนเล่าเรียนหลวงใหม่มีผลบังคับแล้ว

ก.พ.ออกระเบียนทุนเล่าเรียนหลวงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว เพิ่มสิทธิ ม.ปลายหรือเทียบเท่ารวมถึงหลักสูตรต่างประเทศที่ ก.ศึกษาธิการรับรองระเบียบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) มีผลใช้บังคับแล้วในเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ระเบียบทุนเล่าเรียนหลวงใหม่มีผลบังคับแล้ว


ทั้งนี้ระเบียบใหม่ ได้ยกเลิกความใน (3 ) ของข้อ 6 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(3) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองว่าเทียบเท่า และให้รวมถึงหลักสูตรของต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ให้ถือปีการศึกษาตามที่ ก.พ. กำหนด”


ระเบียบใหม่ประกาศลงนามเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2554 ลงนาม โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.พ.


 


 


ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code