“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดึงภาคีเครือข่าย 8 อำเภอ จ.ระยอง ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ (12 ธ.ค.60) นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมในการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในระดับอำเภอของจังหวัดระยอง  ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ระหว่าง วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 โดยมี นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดระยอง  ผู้จัดโครงการฯ นายบัญญัติ เศียรเขียว ปลัดฝ่ายป้องกัน อ.แกลง จ.ระยอง ตัวแทนตำรวจในพื้นที่ จ. ระยอง หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของ จ.ระยอง และตัวแทนหน่วยกู้ภัยในจ.ระยอง ประกอบด้วย กู้ภัยสว่างพรกุศล ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์ กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์ กู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์ กู้ภัยเขาชะเมา และกู้ภัยปลวกแดง ร่วมอบรม


“ระยอง” ระดมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการระบบการป้องกันสาธารณภัย โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยในชุมชนของตนเองอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอุบัติภัยจากการจราจรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ตามสถิติจังหวัดระยองติดอันดับต้นๆ ของโลก (วัดจากสถิติจำนวนประชากรต่อจำนวนประชากร)การแก้ไขจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภาคีเครือข่าย 8 อำเภอ ของจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายในระดับอำเภอนำไปสู่การสร้างวัฒธรรมความปลอดภัย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.การสร้างการรับรู้โดยการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ในการอบรม 2.ที่ผ่านมาจะมีการจัดประชุมต่อเนื่อง เป็นประจำของทุกเดือน เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแก้ไขอันจะนำไปสู่การลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง


ด้าน นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวระยอง เพราะจังหวัดระยองนับเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อจะนำแนวทางในการอบรมจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ และร่วมกันหาแนวทางการลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ จะได้กลับไปกระจายความรู้สู่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชน เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดระยองลดลง ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาขนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code