ระดมสมอง “มองภาพอนาคตเกาะยาว”

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต


ระดมสมอง “มองภาพอนาคตเกาะยาว” thaihealth


นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย ประธานโครงการพังงาแห่งความสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายและนักวิชาการจากหลายสถาบัน เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “มองภาพอนาคตเกาะยาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีนายลิขิต ลิ่มบุตร ปลัดอำเภอเกาะยาว กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสภาพทั่วไปของอำเภอเกาะยาว


โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วม พร้อมร่วมกันระดมสมองและแสดงความคิดเห็นกันเปิดกว้างทั้งในเรื่องของการมองภาพจากอดีตสู่ภาพอนาคตของเกาะยาว ทั้งในสิ่งที่อยากให้เป็นและสิ่งที่ไม่อยากให้เป็น โดยมีนักวิชาการคอยให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้


ดร.สมนึก จงมีวศิน อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า เวทีนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ชวนคิด คุย มอง เขียน วาด ในสิ่งที่ชาวเกาะยาวต้องการและอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของการทำผังพัฒนาในระดับพื้นที่ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งมีนักวิชาการจาก ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร สถาบันอาศรมศิลป์ ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต และนักวิชาการอิสระ ร่วมกันให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสรุป และนำเสนอต่อทุกภาคส่วนของเกาะยาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาวเกาะยาวต่อไป


ด้านนายสุทธิโชค ทองชุมนุม เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งสุขภาวะ ด้วย “พังงาแห่งความสุข” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยใช้หลักการสำคัญ คือ การใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP)กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัด อันนำไปสู่การจัดการสุขภาวะเฉพาะประเด็นระดับเครือข่ายและจังหวัด โดยมีหอการค้าจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Shares:
QR Code :
QR Code