ระดมผู้เชี่ยวชาญ เร่งวิจัยวัคซีนโควิด-19

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ระดมผู้เชี่ยวชาญ เร่งวิจัยวัคซีนโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


"กระทรวงสาธารณสุข" ระดมผู้เชี่ยวชาญเร่งศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด 6 ด้าน อาทิ ประสิทธิผล ความปลอดภัย การติดตามเชื้อกลายพันธุ์ คาด 1-2 เดือนได้ผลเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันโรค


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 มีคณะทำงานด้านวิชาการ ศึกษาวิจัยผลการให้วัคซีนโควิด-19 เพื่อเสนอนโยบายต่อผู้บริหารประเทศ ให้คนไทยได้รับวัคซีนที่ผ่านการรับรองแล้ว มีความปลอดภัย เกิดภูมิต้านทานโรค และเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรม โดยวางกรอบการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่


1. นโยบาย/ระบบการให้วัคซีน เช่น การทำวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อรองรับการเปิดประเทศ มีโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินการศึกษาเรื่องข้อกำหนดวัคซีนพาสปอร์ตของ 10 ประเทศอาเซียน สถาบันประสาทวิทยาศึกษาผลข้างเคียงของวัคซีนต่อระบบประสาท เป็นต้น


2. ประสิทธิผล/ภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ได้ตัวเลขประสิทธิผลของคนไทย โดย รพ.จุฬาลงกรณ์ ศึกษาภูมิคุ้มกันในประชากรทั่วไป รพ.ศิริราช ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุข รพ.รามาธิบดี ศึกษาในผู้ป่วยโรคไต และกรมการแพทย์ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็ง


3. การบริหารแผนงาน มีการศึกษาเรื่องการลดระยะเวลาการกักตัวคนเดินทางเข้าประเทศ


4. การประกันควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


5. การสื่อสารสู่สาธารณะ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


6. การติดตามเชื้อกลายพันธุ์


อย่างไรก็ตาม การวิจัยทั้งหมดได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประมาณเกือบ 50 ล้านบาท คาดว่า 1-2 เดือนข้างหน้าจะมีผลการศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันออกมาก่อนว่า ผลการใช้วัคซีนโควิด-19 ในคนไทยเป็นอย่างไร เหมือนในต่างประเทศหรือไม่

Shares:
QR Code :
QR Code