ระดมความคิด แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ชุมชนใช้การจราจรทางถนนอย่างปลอดภัย


/data/content/25971/cms/e_clmopqrwy269.jpg


          ที่บริเวณสวนสาธารณหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความคิด ร่วมกับ ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนายก อบต. อปพร. สาธารณสุข ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ภาคีเครือข่าย แกนนำชุมชน กว่า 20 คน และในส่วนของวิทยากร มีผู้แทนจากสำนักงาน ปภ.ยส ตำรวจ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้แทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา


           สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนน และการจราจรทางถนนอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งทำให้เกิดความสุข ความปรองดอง ความปลอดภัยสูงสุด ให้คนเมืองยศในพื้นที่ ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีทีมวิทยากรชุมชน จากตำรวจ ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิก อปพร. และสำนักงาน ปภ.ยส. โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.ยส พร้อมคณะ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าฯ และกรมป้องกันฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 


 


            ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  โดย วันชนะ บุญปก ดาโรจน์ สวท.ยโสธร


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code