รวมพลัง หยุดความรุนแรงสตรี

สตรีห่างไกล เท่าเทียมชายภาวะผู้นำ thaihealth


สตรีจังหวัดบึงกาฬประมาณ 3 พันเดินรณรงค์รวมพลังสตรีสร้างความปรองดองร้องหยุดความรุนแรงต่อสตรี


กลุ่มพลังสตรีจาก 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬกว่า 3 พันคนร่วมกันเดินรณรงค์ เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เพื่อรวมพลังองค์กรสตรี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ยุติความรุนแรงต่อสตรี การถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง ค่าจ้างแรงงานต่ำ และถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ พร้อมเรียกร้องให้การปฏิรูปประเทศที่กำลังขับเคลื่อนขณะนี้ สร้างความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง แสดงพลังให้สตรีทั่วโลกได้ลุกขึ้นมาปกป้องความเป็นสตรีให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชาย ให้เกิดการยอมรับความเท่าเทียมกัน


เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันสตรีสากล” มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2558 ขึ้นภายใต้ชื่อ มหกรรมรวมพลังองค์กรสตรี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 เพื่อให้สตรีจังหวัดบึงกาฬรวมตัวกันแสดงพลังในวันสตรีสากล ซึ่งเมื่อก่อนสตรีจะถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง ค่าจ้างแรงงานต่ำ และถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ จนกระทั่งสตรีจำนวนหนึ่งได้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง


พร้อมให้สตรีทั่วโลกได้ลุกขึ้นมาปกป้องความเป็นสตรีให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชาย จนเกิดการยอมรับความเท่าเทียมกันจนถึงปัจจุบัน และการจัดงานในวันนี้มีสตรีจังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอประมาณ 2,000 คนมาร่วมงานและเดินรณรงค์แสดงพลังของสตรีจังหวัดบึงกาฬให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังและศักยภาพของสตรีจังหวัดบึงกาฬซึ่งไม่แพ้สตรีอื่นใดในโลก


 


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code