รวมพลังเสริมสร้างระบบช่วยเหลือ ‘วัยรุ่นท้องไม่พร้อม’

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หารือเพื่อพัฒนาแนวทางดำเนินงานในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม มีหน่วยงานและโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนครสรรค์เข้าร่วมกว่า 19 องค์กร

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว คุณเตือนใจ  คงสมบัติ เปิดเผยว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้คนทำงานด้านการช่วยเหลือได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน และผนึกกำลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการทำงานด้านความช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อมอย่างครบวงจร เข้าใจและเข้าถึงผู้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง

นายชาญ มีดำ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาท หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู แก้ไข พัฒนาเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมรูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือเรื่องวัยรุ่นท้องไม่พร้อม โดยมีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการส่งต่อผู้ประสบปัญหาท้องที่ไม่พร้อม  นอกจากนี้บ้านพักฯยังให้บริการทางด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายตามหลักสังคมสงเคราะห์ โดยให้เข้าพักอาศัย ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการชั่วคราวตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามการทำงานให้ความช่วยเหลือ จะทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ทุกภาคส่วน ทุกสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและครอบครัว ควรให้ความร่วมมือ และทำงานกันอย่างเป็นระบบ

ด้านคุณณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดคือ “เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย” ทำให้เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ตามมาทั้งเรื่อง ท้องไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กามโรค พบว่าปัญหาด้านสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในคนที่มีอายุน้อยลง ทำให้ต้องเกิดการทำงานป้องกันและงานช่วยเหลือเชิงรุกอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีหนวยงานใดสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เป็นมิตร บริการที่พักชั่วคราว ที่พักรอคลอด ที่พักหลังคลอด การให้บริการดูแลเด็กอ่อน ครอบครัวอุปถัมภ์ ยกบุตรบุญธรรม และสวัสดิการต่างๆ 

“ดังนั้นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม มีสุขภาวะที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญ”

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

Shares:
QR Code :
QR Code