รวมพลังเยาวชนเพื่อสังคม ด้วยการ “ให้”

11 องค์กรพันธมิตร จัดงาน มหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคม

 รวมพลังเยาวชนเพื่อสังคม ด้วยการ “ให้”

เพื่อเป็นการ เปิดพื้นที่ทางสังคมให้เยาวชนได้แสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานซึ่งจะทำให้เห็นถึงพลังด้านบวกในการพัฒนาตนเอง และสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ 11 องค์กรพันธมิตร จัดงานมหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 1ร่วมสร้างประเทศไทย…ด้วยการให้ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2552 โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมเอเทรียม สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1

 

เริ่มจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า มูลนิธิสยามกัมมาจล มีนโยบายหลักคือ การต่อยอดพัฒนาเยาวชนภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างจิตอาสาในสังคมไทย ผ่านการพัฒนาเยาวชนและชุมชนด้วยเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดงานดังกล่าวจึงเหมือนเป็นต้นทางที่สร้างการรับรู้ เรียนรู้ การยอมรับของสังคม อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายการสนับสนุนการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของพลังเยาวชนของสังคมไทย ซึ่งความสำเร็จทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง         

 

          เราร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เยาวชนได้แสดงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการทำงาน ทำให้สังคมไทยได้มองเห็นมิติพลังทางบวกของเยาวชน เห็นศักยภาพ หรือพลังทางบวกของพวกเขา จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ความสำเร็จร่วมกันขององค์กรพัฒนาเยาวชนและกลุ่มเยาวชน เพื่อนำไปสู่การเกิดเครือข่ายการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มเยาวชน และเด็กเหล่านี้จะนำศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ้นต่อไป ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

 

ส่วน เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมว่า พลังของเยาวชนจะมีผลต่อสังคมในทางที่ดี เพราะเครือข่ายเยาวชนมีหลายกลุ่มที่อาจทำงานในเรื่องเดียวกัน แต่อยู่กันคนละที่คนละภาค การจัดงานนี้จึงเป็นเวทีให้พวกเขามาเจอกัน มาแลกเปลี่ยนความสามารถ ซึ่งเราหวังว่าในอนาคตพวกเขาจะเป็นกลุ่ม เป็นองค์กรที่รวมตัวกันนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำประโยชน์ต่อสังคม ถ้าเราช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทางบวก อย่างบางเรื่องที่เขาทำแต่ผู้ใหญ่มองว่าไร้สาระ เช่น เล่นดนตรี เล่นเกม หรือการเรียนรู้โดยไม่เข้าห้องเรียน อยากให้มองว่าไม่ใช่สิ่งผิด ไม่ได้ทำร้ายใคร เราจะสนับสนุนให้เขาใช้พลังตรงนี้ให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือคนอื่น การจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นการดึงพลังทางบวกของเยาวชนมาให้คนทั่วไปได้เห็น ซึ่ง สสส.จะให้การสนับสนุนเต็มที่สำหรับการสร้างศักยภาพของเด็กผ่านองค์กร โรงเรียน หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ็ญพรรณ กล่าว

 

นอกจากนี้ รัชฏะ ศรีบุญรัตน์ ประธานสภาเด็กฯ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ตัวแทนเยาวชนหลายร้อยเครือข่ายทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จะได้ใช้กลไกของสภาเด็กฯ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรียนรู้ว่าจะนำพลังเยาวชนของเครือข่ายต่างๆ ไปรับใช้สังคมได้อย่างไร สำหรับปัญหาสำคัญของเยาวชน ที่สภาเด็กฯ เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องควรดูแลอย่างจริงจังคือ การหาโมเดลหรือไอดอล ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน เพราะปัจจุบันเราไม่มีใครเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเลย วัยรุ่นไทยหันไปหลงค่านิยมผิดๆ ในเรื่องความสวยความหล่อเป็นหลัก และไปเลียนแบบ เราจึงอยากปลูกฝังให้เยาวชนให้ความสนใจกับผู้ที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเน้นไปที่วิธีคิด และต้องการทำให้เครือข่ายทั้งหลายเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน ผมคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้ อย่างแรกคือ เป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นที่เป็นแกนนำเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนความคิดว่าจะเชื่อมต่อกันยังไง เพราะในสังคมมีหน่วยงานต่างๆ เยอะ แต่ไม่ค่อยได้เชื่อมต่อกัน เราจะมาช่วยกันคิดว่าจะทำงานร่วมกันได้ยังไง ข้อสองคือ เราจะได้มีโอกาสตะโกนดังๆ กลางใจเมืองว่า ยังมีเยาวชนที่ต้องการแสดงพลังในการทำประโยชน์ให้สังคมอยู่ตรงนี้ประธานสภาเด็กฯ กล่าว

 

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวฯ ยังมีกิจกรรมบางส่วนให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะได้ไปชมกันเต็มๆ ในวันงานจริงอีกด้วย อาทิ การแสดงโนราเชิด โดย เจมส์-จตุรงค์ จันทระ, ร่วมพูดคุยกับตัวแทนเยาวชน ในหัวข้อ เรามีพลัง…เราคือพลังโดย หม่อง ทองดี : ไร้สัญชาติ แต่ไม่ไร้พลัง, ศศิศ จิตรรังสรรค์ : นักดนตรีคลาสสิกมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, นวรัตน์ แววพลอยงาม : ใช้ศิลปะพลิกฟื้นวิถีชุมชน, จตุรงค์ จันทระ : ใช้โนราพัฒนาชีวิต, ปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ : นักวิทย์ คิดนอกกรอบ, ศิริวัฒน์ ฤทธาภัย : พิทักษ์สิ่งแวดล้อมมุมมองใหม่ พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ : สร้างเกม อย่างสร้างสรรค์ ธีรวัฒน์ เพ็ญวิไลกุล ทีม irap_pro : แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย

 

ในงานมหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคมมีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็น 4 ส่วน คือ โซนนิทรรศการ นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเยาวชนตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และพลังของเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการเปิด ตลาดนัดจิตอาสา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่มากนัก อีกทั้งช็อปปิ้งโปรแกรมอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ ที่รวบรวมมากว่า 50 กิจกรรม ส่วนที่ 2 คือ การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน อาทิ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเรื่องเยาวชนกับป่า 2009, มอง พ.ร.บ.เด็ก แบบเด็กๆ, เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี (แวว) อัจฉริยะ เป็นต้น

 

          ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงหลากหลายรูปแบบความบันเทิงของเยาวชน อาทิ การแสดงดนตรีคลาสสิกของวงดนตรีคลื่นลูกใหม่ 60 คน, การแสดงดนตรีของกลุ่มดนตรีโคตรอินดี้ และวรรณสิงค์ โชว์, การแสดงหมอลำ, ลิเกฮูลู, การฟ้อนเจิง และกลองสะบัดชัย ฯลฯ และส่วนที่ 4 คือ กิจกรรมเวิร์คช็อป ซึ่งจัดสรรมาเพื่อให้เยาวชนสมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะได้ตามความชอบ อาทิ เทคนิคการวาดการ์ตูน, สร้างเกมเมกเกอร์ 7 และ 3 d, อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต การทำหนังสั้น การเขียนบทละคร และดนตรีคลาสสิก และอีกมากมาย ซึ่งเยาวชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ www.okkid.net หรือ www.scbfoundation.com

 

สำหรับงานมหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 1 ร่วมสร้างประเทศไทย…ด้วยการให้ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2552 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (tk park) และลาน sky walk

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 30-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code