รวมพลังเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ตำบลน่าอยู่

อบต.ดอนแก้วรวมพลังเครือข่ายชุมชนผนึกกำลังขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ตำบลน่าอยู่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กับตำบลเครือข่าย 60 ตำบลในระหว่างปี 53-55 จนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น อบต.ดอนแก้ว จึงจัดงานวันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่ ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ทั้งนี้ เพื่อรวมพลังตำบลเครือข่ายสุขภาวะเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน 60 แห่งในการร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกเครือข่าย และรับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสุขภาวะ ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วยตำบลเครือข่าย ตำบลขยายผล 60 ตำบล ตำบลศูนย์เรียนรู้ภาคเหนือตอนบน 12 แห่ง แกนนำชุมชน วิทยากรแหล่งเรียนรู้ บ้านพักโฮมสเตย์ อาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่าย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของตำบลดอนแก้วและสมาชิกเครือข่าย การนำเสนอผลการศึกษาและรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลดอนแก้ว การเล่าเรื่องและรายงานการสังเคราะห์ชุดความรู้ 4 ชุดความรู้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมเครื่องมือสู่ความสำเร็จ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สวัสดิการชุมชนสู่สมดุลของการรับและการให้ และการจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล โดยใช้โปรแกรม tcnap การเสวนาข้อหัว “เสียงสะท้อน ย้อนอดีตถึงปัจจุบัน ได้อะไรจากการเรียนรู้ที่ดอนแก้ว” การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเรื่องย้อนมองการขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code