รวมพลังสื่อ รณรงค์ลดสูบบุหรี่ในภาคเหนือ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมสุริวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจับมือสื่อมวลชนลำปางร่วมผลักดัน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2534 – 2552 พบว่า ภาคเหนือ มีผู้สูบบุหรี่ 2,048,476 คน ซึ่งในแต่ละวันมีการสูบบุหรี่ประมาณ 16,387,808 มวน หรือเฉลี่ยประมาณ 8 มวนต่อวัน และจังหวัดตากมีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงที่สุดในประเทศคือ 32.39%

จากการสำรวจอัตราการการสูบบุหรี่ของประชากรในภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2550 พบว่า จังหวัดตาก มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงที่สุดในประเทศคือ 32.39% ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของปัตตานี และสตูล มาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 คือ มีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ 32.26% และ 28.18% และเมื่อพิจารณารายจังหวัดของภาคเหนือ พบว่า จังหวัดตากมีอัตราสูงที่สุดคือ 32.4% รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก 25.8% กำแพงเพชร 25.2% เพชรบูรณ์ 24.9% แม่ฮ่องสอน 24.4% ลำพูน 24.3% อุทัยธานี 23.2% เชียงใหม่ 22.8% พะเยา 22.7% พิจิตร 21.8% เชียงราย 21.1% สุโขทัย 19.8% แพร่ 19.7% ลำปาง 19.5% นครสวรรค์ 18.8% อุตรดิตถ์ 18.6% น่าน 14.1%

รวมพลังสื่อ รณรงค์ลดสูบบุหรี่ในภาคเหนือ

จากข้อมูลข้างต้น การรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของภาคเหนือ ต้องระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ และนำไปเผยแพร่รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รวมพลังสื่อ รณรงค์ลดสูบบุหรี่ในภาคเหนือ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชน จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นในภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ทั้งนี้จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา: เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ