รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง…เป็นสุข

ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดโครงการ”รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง…เป็นสุข” เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านมากขึ้น

ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเครือข่ายลำปางรักการอ่าน กว่า 16 องค์กร อาทิ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์ สำนักงานเขตการศึกษา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด กศน.จังหวัดฯลฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์การอ่านเพื่อบ้านลำปาง…เป็นสุข”

เพื่อสร้างความตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะการร่วมอ่านและเล่านิทานอย่างมีความสุขระหว่างผู้ปกครองกับลูก หลานในบริบทของครอบครัวและชุมชน โดยรับเกียรติจาก พลตรีชีวัน โหละบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เวทีสานเสวนา พัฒนาเครือข่ายลำปางรักการอ่าน” ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสโมสร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สำหรับเวทีสานเสวนาพัฒนาเครือข่ายลำปางรักการอ่านในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในกิจกรรมเชื่อมโยงภาคีที่ทำงานส่งเสริมการอ่าน งานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดลำปาง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นด้านการอ่าน และประสานความร่วมมือเครือข่ายและองค์กรส่งเสริมการอ่านระดับจังหวัดต่อไป

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code