รวมพลังบูรณาการวัดปลอดอบาย ไร้แอลกอฮอล์และบุหรี่

 

 

 

            20 ส.ค. 51 กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายองค์กร งดเหล้า จัดพิธีมอบป้ายวัดเป็นเขตห้ามดื่ม-ห้ามขายฯ โดยได้บูรณาการเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ถวายป้ายวัดปลอดบุหรี่และสื่อรณรงค์อื่น ๆ แก่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ 459 วัด ผ่านตัวแทนเขต 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ณ วัดปริวาศ ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 

           นายดอกดิน กัญญามาลย์ ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวาระสำคัญทางพุทธศาสนา ช่วงเข้าพรรษา องค์กรเครือข่ายวัดปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา พระสงฆ์ ร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาอย่างเข้มแข็ง จนเกิดเป็นเครือข่ายการรณรงค์ให้วัดปลอดบุหรี่ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

 

           นายดอกดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี พ.ศ.2546 – 2547 พบว่ามีพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 59,000 รูป ในจำนวนนี้มีพระที่มีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป โดยโรคที่เกิดสามอันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด ถุงลมพอง และวัณโรค ตามลำดับ การดำเนินงานของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงผู้ดื่ม ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ และได้บูรณาการเชื่อมโยงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวัดถือเป็นการดำเนินกิจกรรมในศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ การรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์แล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้พุทธศาสนิกชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกเหล้า รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้อาณาบริเวณวัดจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นกุฏิ และ บริเวณที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ

 

           นายดอกดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวัดปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม เข้าพรรษา ลด ละ เลิก บุหรี่ขึ้น ร่วมกับวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง และพระภิกษุสงฆ์ท่านมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้พุทธศาสนิกชนรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่และผลที่ได้จากการเลิกสูบบุหรี่ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำรัส ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 8/2548 ได้จัดทำพระคัมภีร์เทศน์เพื่อวัดปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนให้กับวัดต่าง ๆ ได้นำไปใช้ ซึ่งหากวัดใดสนใจร่วมรณรงค์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการวัดปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร.0-2278-1828

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

 

update 20-08-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ