รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รวมพลังคนไทยชนะภัยบนท้องถนน thaihealth


รวมพลังคนไทย ร่วมกันชนะภัยบนท้องถนน


คุณหมอวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้บันทึกการเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะ ภัยบนท้องถนน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บปีละกว่า 1 ล้านคน เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท แม้ว่าจะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่องมานับสิบปี แต่สถานการณ์นอกจากจะไม่ดีขึ้น ยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น สช. สสส. สอจร. ศวปถ. จึงเข้าพบพลเอกฉัตรชัย เพื่อเสนอโครงการรวมพลังคนไทยเอาชนะภัยบนท้องถนน มีจุดเน้นสำคัญของโครงการคือ


เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แม้ว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาก แต่จะเน้นให้ใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้น เน้นดำเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 283 อำเภอ เน้นการสร้างการรับรู้ การตื่นตัวของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เน้นดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีในระยะเตรียมการ สสส. จะสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ โดย สช. จะจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน


ภารกิจที่แกนนำในทุกจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ก็คือ ต้องเสนอจังหวัดให้จัดตั้งคณะทำงานที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจนี้อย่างจริงจัง จนลดการเกิดเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้  ต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในจังหวัดที่มีบทบาทในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ต้องเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจัดทำมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน นอกจากจะประกาศนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในองค์กรแล้ว ต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้รับผิดชอบประสานการปฏิบัติ และกำกับติดตามต้องพัฒนาระบบข้อมูลในจังหวัดที่สะท้อนปัญหา ใช้ในการกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการ

Shares:
QR Code :
QR Code