รวมพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคม

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ 


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ 


รวมพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคม  thaihealth


สานพลังนักศึกษาคนรุ่นใหม่ สร้าง “ปัญญาแห่งการตื่นรู้ สร้างสรรค์” และการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน


วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำเยาวชนนักศึกษาเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนผ่านคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชน


รวมพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคม  thaihealthแกนนำเยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำเยาวชนภายใต้ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านการประสานงานและสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย(มภท.) เพื่อที่จะสานพลังเครือข่ายเยาวชนนักศึกษา เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยตนเอง โดยโครงการเชื่อมั่นว่า เยาวชนถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับเครือข่าย และเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสานพลังนำไปสู่การจัดการทางสังคมอย่างสร้างสรรค์


บรรยากาศเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาแกนนำในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เป็นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน รวมไปถึงการพัฒนาประเด็นทางสังคมผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งล้วนแล้วจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 


ซึ่งหลังจากการจัดเวทีดังกล่าวกลุ่มแกนนำเยาวชนจะมีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำรวมไปถึงลงกิจกรรมปฏิบัติการในชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการสรรค์สร้างความเข้มแข็งจากภายในจากการปฏิบัติการเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ชุมชนซึ่งอาจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชุมชน ด้วยกลุ่มแกนนำนักศึกษารวมพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงสังคม  thaihealthในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ โครงการการศึกษาปัญหารายได้ครัวเรือน จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จากเยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการการจัดการโภชนาการอาหารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กในชุมชน โดยนักศึกษาชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโครงการศึกษาและเรียนรู้ผ่านวิถีวัฒนธรรมของเหมี้ยงยามเมื่อผลิใบอ่อน กลุ่มสะหลีดง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นอกจากนี้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนยังมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนักศึกษามากกว่า 11 สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและฝึกฝนด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการทำกิจกรรมผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายสำคัญการค้นพบตัวเองนั่นคือ “ปัญญาแห่งการตื่นรู้สร้างสรรค์”ในพลังของเยาวชนในการสร้างทางเลือกทางออก และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เสริมสร้างศักยภาพของตัวเยาวชนไปพร้อมกัน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-3024761 

Shares:
QR Code :
QR Code