รร.สุขภาวะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : แฟนเพจ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


รร.สุขภาวะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  thaihealth


โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในภาพรวมของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและภาคีต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อีกทั้ง เป็นการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี

Shares:
QR Code :
QR Code