รร.ดรุณวิทยา 1 ใน รร.ต้นแบบ ‘อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่


รร.ดรุณวิทยา 1 ใน รร.ต้นแบบ \'อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน\' thaihealth


สสส.เปิดนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์และรณรงค์โภชนาการสมวัย โรงเรียนดรุณวิทยา 1 ในโรงเรียนต้นแบบ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ร่วมนิทรรศการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ภายใต้ชื่อโครงการ Clever Life สไตล์น่าน ณ โรงเรียนดรุณวิทยา อำเภอเมืองน่าน โดยมี นางอลิสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างสุขภาพ สสส.  ร่วมเปิดงาน  ชมการแสดงเด็กนักเรียน การแสดงกินผักผลไม้น้องอนุบาล การแสดงลดขี้ปุ๋ม การแสดงซอม่วนใจใส่ใจสุขภาพ การแสดงฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิงเพิ่มสมรรถภาพ และรำวงมะเก่าคนเฒ่าสู่ละอ่อน ภายในบริเวณงานจัดนิทรรศการ อาทิ Clever Zone Life สไตล์น่าน Zone สื่อโภชนาการสมวัย  Zone สื่อลดขี้ปุ๋มจากขี้เฉอะ Zoneเมนูแม่ลูกผูกรักกินผักลไม้ และ Clever Sharing Life สไตล์น่าน และกำกิ๋นเมืองน่าน


นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างสุขภาพ สสส. เปิดเผยว่า โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนลงพุง ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้” เป็นโครงการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ทำงานร่วมกับสำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุงและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ ให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพฯ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ในปีนี้ (2561) ได้มีการต่อยอดและขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ มากขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 25 แห่ง จาก 22 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมฯ ถึงมัธยมฯ ประมาณ 1,800 คน ซึ่งโรงเรียนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในโรงเรียนให้เข้าใจและเท่าทันโรคอ้วน 1 ในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Shares:
QR Code :
QR Code