รพ.เลิดสิน ชูนวัตกรรมการแพทย์ครอบคลุม

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


รพ.เลิดสิน ชูนวัตกรรมการแพทย์ครอบคลุม สร้างสุขภาพที่ดีเพื่อประชาชน thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Small things that Change the world I (Part 1)” บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมการแพทย์ร่วมกันโรงพยาบาลเลิดสิน


นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลเลิดสิน ประจำปี 2561 ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผลิตผลงานวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งโรงพยาบาลเลิดสินหนึ่งในหน่วยงานของกรมการแพทย์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมามีผลงานด้านวิชาการ การค้นคว้าและวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ การคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเลิดสินไม่เพียงแต่สนับสนุนงานวิชาการเฉพาะทางเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีการศึกษาในสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาระบบการรักษาทางด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมในการรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวว่า งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลเลิดสิน ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Small things that Change the world I (Part 1)” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากทั่วประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีการเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมโรคต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การรักษาแบบ Minimal invasive Surgery เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา การใช้  Microscope ในการรักษาคลองรากฟัน การตรวจและการแปลผล การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง DEXA  เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเลิดสินนำมารักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อให้สามารถแข่งขันระหว่างกลุ่มประเทศและภูมิภาค ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และค้นหานวัตกรรมในการรักษาโรคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code