รพ.มะเร็งลำปาง อบรม ‘การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย’

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 


รพ.มะเร็งลำปาง อบรม ‘การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย’ thaihealth


รพ.มะเร็งลำปาง อบรมหลักสูตรการดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย


เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานในการเปิด โครงการการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (3 วัน) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและตัวชี้วัด Palliative care ของไทย" ณ ห้องเพชรรัตน์โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 60 คน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน


ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรไทยว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรครื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียและความทุกข์ทรมานจากโรคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีความเครียดสูง มีความทุกข์ทรมานจากสภาพการเจ็บป่วย และยังต้องเผชิญกับความสูญเสียและการพลัดพรากในวาระท้ายของชีวิต ในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือนสุดท้ายของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 8-11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเป็นร้อยละ 10-29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ค่อนข้างมีความซับซ้อน ต้องอาศัยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในหลักการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย


กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางแก่สถานบริการสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอื่นๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้วิชาการในการเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code