รพ.จิตเวชเลยฯเปลี่ยนชุดผู้ป่วยเป็น"ลายผ้าขาวม้า"

ที่มา : ผู้จัดการ ออนไลน์


รพ.จิตเวชเลยฯ เปลี่ยนชุดผู้ป่วยเป็น


แฟ้มภาพ


รพ.จิตเวชเลยฯ เปลี่ยนชุดผู้ป่วยเป็น "ลายผ้าขาวม้า" เผยรักษาด้วยไฟฟ้า ปรับระบบสมอง ลดก่อความรุนแรง


รพ.จิตเวชเลยฯ ปรับโฉมบริการผู้ป่วย ตรวจรักษารับยากลับบ้านใน 100 นาที ดูแลอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว พร้อมเปลี่ยนชุดผู้ป่วยใน เป็นชุดลายผ้าขาวม้า สร้างความกลมกลืนกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น รู้สึกสุขสบายเหมือนอยู่บ้าน พร้อมเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า ปรับระบบการทำงานสมอง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พบไม่ก่อความรุนแรงซ้ำหลังรักษาภายใน 1 ปี ถึง 99.72%


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ว่า ขณะนี้ รพ.จิตเวชเลยฯ ได้ปรับเปลี่ยนโฉมบริการตามนโยบายให้มีความเป็นมิตร ให้เกียรติผู้ป่วยและญาติ ดูแลผู้ป่วยแบบวีไอพี เนื่องจากเป็นผู้เจ็บป่วยทั้งกายและใจ ลดขั้นตอนบริการทำให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เร็วขึ้น โดยเฉพาะที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยต่อรายใช้เวลาตรวจรักษาจนกระทั่งรับยากลับบ้านเฉลี่ย 100 นาที ส่วนการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ซึ่งมีวันละประมาณ 180 คน ล้วนมีอาการรุนแรงและซับซ้อนที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 4 จังหวัด คือ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย และส่วนหนึ่งเป็นชาวลาวจากแขวงไชยบุรี โดยได้ปรับเปลี่ยนชุดของผู้ป่วย เป็นชุดลายผ้าขาวม้า สอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นการลดการสร้างตราบาปผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างดี และช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นเสมือนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตามปกติ


น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ในส่วนของมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย เน้นอย่างครบวงจรทั้งการรักษาด้วยยา โดยได้เปิดศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electro Convulsive Therapy) เพื่อปรับระบบการทำงานของสมอง ซึ่งใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยโรคทางจิต โรคซึมเศร้า โดยเฉพาะในรายที่มีประวัติทำร้ายตัวเอง ผู้ป่วยทุกรายหลังอาการทางจิตสงบจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณจากทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติมากที่สุด จากการติดตามผลพบว่าผู้ป่วยที่กลับไปอยู่บ้านไม่ก่อความรุนแรงซ้ำหลังรักษาภายใน1 ปีร้อยละ 99.72 ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดสามารถหยุดเสพหลังบำบัดรักษาได้ต่อเนื่อง 3 เดือนสูงถึงร้อยละ 98


นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ กล่าวว่า แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากแขวงไชยบุรี สปป.ลาว ข้ามมาใช้บริการด้วยมีประมาณร้อยละ 2 ในปี 2561 มีผู้ป่วยนอกใช้บริการจำนวน 35,689 คน ผู้ป่วยในพักรักษาตัว 2,506 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี2556ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภท ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยได้เน้นกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมาธิให้ผู้ป่วยและขยายให้มีอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีงานหรือกิจกรรมทำต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจตนเอง และลดภาระครอบครัว เช่น จักสานตะกร้า ทำถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ทำแชมพูสระผมจากสมุนไพรขมิ้นชัน ดอกอัญชันที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่โดยใช้เงินจากมูลนิธิผู้ป่วยจิตเวชเป็นทุนอุดหนุนในรายที่มีฐานะยากจน ปัจจุบันมีผู้ป่วยจิตเวชมีรายได้จากการขายไข่จำนวน 5คน เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท และมีทีมเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถอยู่ในชุมชนโดยไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

Shares:
QR Code :
QR Code