รพ.ขอนแก่นลดผู้ป่วยนอกได้เกือบ ร้อยละ 80

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


 รพ.ขอนแก่นลดผู้ป่วยนอกได้เกือบ ร้อยละ 80 thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น บริการผู้ป่วยใกล้บ้าน ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือ 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ ช่วยความลดแออัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เกือบร้อยละ 80


         ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ร่วมกับชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน


          ผลการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัว 19 ทีม และคลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง ดูแลประชาชนในเขตเมือง ให้ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันกับแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อเกินขีดความสามารถจะส่งต่อตามระบบ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือเพียง 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ เข้ารับบริการกว่า 300,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยลดความแออัด ลดจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลขอนแก่นลงได้เกือบร้อยละ 80 ช่วยลดรายจ่ายได้ถึง 443.1 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 12 PCC ภายในปี 2569  


          สำหรับการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1.ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2.บริการทำหัตถการผ่าตัดเล็ก อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน3.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี บริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน บริการเพื่อนใจวัยรุ่น และให้คำปรึกษา 5.บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์ และทันตาภิบาล  และ 6.บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์ประจำ และสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลแบบ One Stop Service ทำให้ประชาชนคุ้นเคย เชื่อถือ ศรัทธา และพึงพอใจมาตรวจรักษาที่คลินิกหมอครอบครัว 

Shares:
QR Code :
QR Code