รถจักรยานยนต์แชมป์ตายสาเหตุไม่สวมหมวกกันน็อก

 

สาธารณสุข เผยปี 2555 มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 4,535 ราย บาดเจ็บ 80,962 ราย ส่วน ใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน 3,037 ราย ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี สาเหตุจากการไม่สวมหมวกกันน็อก

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น วันรำลึกถึงเหยื่อจากอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่า 50 ล้านคน เสียชีวิตปีละประมาณ 1.3 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 3,500 คน และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มอายุ 15-29 ปี จึงเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานล่าสุดในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2554 พบว่ามีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรเข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลในสังกัดที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 80,962 ราย เฉลี่ยบาดเจ็บชั่วโมงละ 9 ราย เสียชีวิต 4,535 ราย เฉลี่ยวันละ 12 ราย ส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่ คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือผู้โดยสาร คิดเป็นร้อยละ 21 และคนเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 5

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มของผู้บาดเจ็บทั้งหมดพบว่า ร้อยละ 82 เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ รวมจำนวน 62,507 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,037 ราย อัตราการเสียชีวิตหลังบาดเจ็บร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 2 ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์กว่า 2 ใน 3 เป็นเพศชายและเป็นผู้ขับขี่ ส่วนกลุ่ม ผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59 และเสียชีวิตร้อยละ 52

กลุ่มอายุที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 และกลุ่มอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนกลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 และมีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บอายุต่ำกว่า 11 ปีด้วย ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 17

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุดคือ การไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก ซึ่งในปี 2554 มีผู้บาดเจ็บรุนแรงที่สวมหมวกนิรภัยทั้งหมด 8,092 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ผู้เสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัยมี 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 แม้ว่าสัดส่วนการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนทั่วประเทศในปี 2554 สูงขึ้นกว่าปี 2553 ก็ตาม

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  

Shares:
QR Code :
QR Code