รณรงค์ 7 มาตรการ ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์


รณรงค์ 7 มาตรการ ลดอุบัติเหตุ thaihealth


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา คุมเข้ม 7 มาตรการ ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 มุ่งลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด


นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้กำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และเน้นย้ำใน 7 มาตรการ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้น้อยกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่ มาตรการด้านคน (ในการบังคับใช้กฎหมาย การจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน จำนวน 32 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” การแก้ไขจุดเสี่ยง และจุดตัดทางรถไฟ มาตรการด้านยานพาหนะ (การดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถรับจ้างไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ การสนับสนุนบริการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และซ่อมบำรุงยานพาหนะ)


มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ (พื้นที่เส้นทางสัญจรทางน้ำ แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่เสี่ยงทางน้ำ) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ (การช่วยเหลือด้านการแพทย์ การเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ) และมาตรการเสริม ในพื้นที่สีแดง (อำเภอหาดใหญ่) และสีส้ม (อำเภอรัตภูมิ) ให้เข้มงวดกวดขัน และกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อกำหนดแนวทาง และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยตั้งเป้าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code