รณรงค์ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก”

/data/content/24847/cms/e_elnqsuvxz359.jpg

          อย.ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก” เน้นสร้างเครือข่ายงานด้านการให้มีความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม รู้และเข้าใจ         

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถป้องกันและลดความ เสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

          ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จึงได้ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริโภคอย่างปลอดภัยสมประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน บริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามวัย รวมไปถึงขาดการออก กำลังกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่อ้วนมีโอกาสเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ซึ่งในปัจจุบันพบ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

          จากปัญหาดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลเชิงลบต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก ” ขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ซึ่งเป็น เครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชน เช่น แกนนำชุมชน อาสาสมัครสื่อวิทยุชุมชน และนักศึกษา เป็นต้น

          การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับ ฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เป็นการรวมพลังกันเพื่อดำเนินงานเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการอ่านฉลากแบบจีดีเอ เพื่อลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่เป็นสาเหตุของ โรคต่างๆ เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 25 มิถุนายน 2557 ข่าวแจก 63/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 

          ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ