รณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 21 ต.ค. 61

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


รณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 21 ต.ค. 61  thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสงขลา รณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 21 ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ


นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อรวมพลังจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชนทุกช่วงวัยของชีวิต รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปาก


จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และองค์กรในจังหวัดสงขลา จัดรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลา ได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้สถานบริการทุกแห่งที่มีบริการทันตกรรมให้บริการ ฟรี แก่ผู้มารับบริการในวันที่ 19 ตุลาคม 2561


สำหรับการรณรงค์ใหญ่ได้จัดการรณรงค์แบ่งเป็น 2 จุด ดังนี้ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเทพา


โดยในจุดที่จัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข จะมีบริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน และขูดหินน้ำลาย พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย เน้น “ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก” และนิทรรศการทันตสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับบริการทางทันตกรรม และร่วมกิจกรรมรณรงค์ ฯ ณ จุดบริการใกล้บ้าน ตามวันดังกล่าว


นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในช่องปากของจังหวัดสงขลา พบว่าประชาชนเป็นโรคฟันผุในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นตลอดจนถึงเด็กประถมศึกษาที่มีอัตราโรคฟันแท้ผุสูง โดยในเด็ก 3 ปี พบว่าปี 2559-2561 พบอัตราฟันผุร้อยละ 52.7 (ปี 2559) ลดลงเหลือร้อยละ 50.5 (ปี 2560) และร้อยละ 51.95 (ปี 2561) และในเด็กอายุ 12 ปี พบฟันผุร้อยละ 49.0 (ปี 2559) ร้อยละ 53.7 (ปี 2560) ลดลงเหลือร้อยละ 42.7 (ปี 2561)


ดังนั้น การป้องกันฟันผุในทุกกลุ่มวัยที่ต้องปฎิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กประถม โดยมีแนวปฎิบัติ ดังนี้ 1.เลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง ขนมหวาน น้ำอัดลม หันมาทานผักและผลไม้แทนในมื้อว่าง 2.อาหารที่มีวิตามินสูงและวิตามินบี 2 มีประโยชน์ต่อปากและฟัน 3.เลี่ยงอาหารที่แข็งมากเพราะเสี่ยงต่อฟันสึก และแตกได้ 4.ดื่มน้ำอย่างพอเพียง เพื่อเลี่ยงกลิ่นปากและฟันผุ 5.ใช้ไหมขัดฟัน หรือแกรงขัดซอกฟันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 6.ควรบ้วนปาก หรือแปรงฟันหลังอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูง 7.ใช้แปรงสีฟันอย่างถูกวิธีเลือกขนแปรงที่นุ่ม และเมื่อแปรงสีฟันบานให้รีบเปลี่ยน 8.มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน อย่าปล่อยไว้ ให้ไปพบแพทย์9.ไปตรวจสุขภาพปากและฟัน หรือขูดหินปูน อย่างสม่ำเสมอแม้ไม่มีปัญหา

Shares:
QR Code :
QR Code