รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพข้อที่เคลื่อนไหวดี

ที่มา :  แนวหน้า


รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพข้อที่เคลื่อนไหวดี thaihealth


แฟ้มภาพ


เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพข้อที่เคลื่อนไหวดี


ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทุกโรค อีกทั้งในเดือนตุลาคมของทุกปี วันที่ 12 ตุลาคม วันข้อสากล และ 20 ตุลาคม วันกระดูกพรุนสากล ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ห่วงใยสุขภาพกระดูกทุกข้อของคนไทย ในทุกช่วงวัย และความพร้อมที่จะให้ บริการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อด้วยทีมศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง ครบทุกสาขาจัดโครงการบริการทางการแพทย์ด้านโรคกระดูกและข้อ รณรงค์ให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อภายใต้ แคมเปญ รณรงค์ "เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ" กับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ขยายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชน มีศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริการรักษาพยาบาลและการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านระบบสุขภาพที่สำคัญและยั่งยืนของประเทศไทย เนื่องด้วยพฤติกรรมของคนในยุคสมัยนี้ ทำให้พบว่ามีผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นจำนวนมาก และยังพบได้ในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นปัญหาที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ และอาจนำไปสู่ภาวะอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ และส่งเสริมความรู้ด้านโรคกระดูกและข้อให้กับประชาชน โดยทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์การกีฬา และกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประชากรสูงอายุให้ได้ตระหนักถึงสุขภาวะและความเจ็บป่วยของตนเอง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจะช่วยวางแผนการดูแลและรักษาให้คำแนะนำเพื่อลดพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมบริการที่ส่งเสริมการดูแลฟื้นฟูสุขภาพกระดูกและข้อ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวัง ให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพกระดูกและข้อที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิต ที่ได้มาตรฐาน สนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย และเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทย"

Shares:
QR Code :
QR Code