รณรงค์เด็กไทยรับวัคซีนพื้นฐานให้ครบ สร้างภูมิปฐมวัยทุกช่วงวัยสุขภาพดี

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

                   เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรม World Immunization Week 2023 ภายใต้แนวคิด “Vaccine for Everyone” Episode I : สร้างภูมิปฐมวัยทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)” และ “Episode II : วัคซีนคู่สู้หน้าฝน (Dual Immunity) “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในการยกระดับภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ร่วมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคและ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์

                   นพ.โอภาสกล่าวว่า ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี กว่าร้อยละ 20 ยังไม่ได้รับวัคซีนพื้นฐาน โดยเด็ก 1 ปีแรกได้รับร้อยละ 90 ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราการรับวัคซีนพื้นฐานจะน้อยลงเรื่อยๆระดับ ร้อยละ 50-70  โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี หัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและภาคใต้ ปีนี้จะเร่งการให้วัคซีนกับเด็กในกลุ่มที่ตกหล่น เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุ เป็นต้นและวัคซีนในผู้ใหญ่ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่ผู้ปกครองนำเด็กอายุ 2-5 ปี รับวัคซีนพื้นฐานน้อยลงเพราะบางโรคประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้อัตราการเกิดโรคลดน้อยลง แต่ยังมีความเสี่ยงสำหรับเด็กที่เกิดใหม่ ตัวอย่างเช่น อเมริกาไม่ได้ฉีดวัคซีนหัดมานานแล้ว เด็กก็ไม่มีภูมิคุ้มกัน เมื่อมีคนเป็นโรคหัดเข้าประเทศก็เกิดการระบาดเป็นต้น ดังนั้น การคงภูมิต้านทานไว้ในประชาชนยังมีความสำคัญแม้ว่าโรคจะลดน้อยลงแล้วก็ตาม

                   ด้าน นพ.ธเรศกล่าวว่า วัคซีนในเด็กมี 11 ชนิด ป้องกัน 13 โรคในเด็กในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย.ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสากลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กผู้ใหญ่และชุมชนได้รับการปกป้องจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และรณรงค์ให้กลุ่มเด็กได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปีนี้จะเร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็กให้ได้ครบตามเกณฑ์รวมถึงเด็กหญิงอายุ 12-15 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน HPV ตามสิทธิประโยชน์

                   ขณะที่ นพ.ธงชัยกล่าวว่า การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างอนาคตเด็กไทยให้แข็งแรง มีสถาบันเด็กฯเป็นคลินิกเด็กดีต้นแบบช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเร่งพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยที่จัดบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็กทั้งพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่.

Shares:
QR Code :
QR Code