รณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2562

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


รณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2562  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก ในหัวข้อ “Be A Heart Hero…Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ” สัญญากับตัวเองในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจว่าจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลหรือรสไม่หวานแทน งดเว้นอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น


จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2559 พบทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 57 ล้านคน โดยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 9.2 ล้านคน  สำหรับประเทศไทยในปี 2560 พบว่าคนไทยมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดถึง 326,946 คน และเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดถึง 20,746 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 57 คน และมีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code